Tietosuojaseloste

Julkaisupäivämäärä: 24.1.2024

Tanssin talo on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa ja yhteistyökumppaneidensa yksityisyyttä. Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, minkälaisia tietoja henkilöistä kerätään, miten niitä käsitellään ja minkälaisia vaikutusmahdollisuuksia henkilöillä on kerättyihin henkilötietoihin liittyen.

1. REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSHENKILÖ

Tanssin talo säätiö sr, postiosoite: Tallberginkatu 1 / 122, 00180 Helsinki
Yhteyshenkilö henkilötietoja koskevissa asioissa:
Saara Oranen, saara@tanssintalo.fi, 0445661903

2. REKISTERIN NIMI

Tanssin talon asiakasrekisteri

3. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE JA TARKOITUS

Henkilö on varannut ja/tai ostanut lippuja Tanssin talon tilaisuuksiin ja/tai rekisteröitynyt Tanssin talon sähköisen uutiskirjeen tilaajaksi ja/tai osallistunut Tanssin talon asiakaspalvelutilanteisiin ja/tai markkinointikampanjoihin ja/tai hakenut tai ilmoittautunut Tanssin talon tapahtumien jäseneksi. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on lähtökohtaisesti henkilön ja Tanssin talon välinen asiakassuhde. Henkilötietojen käsittely voi perustua myös asiakkaan suostumukseen. Pääsylipun ja/tai palveluitamme hankkineiden asiakkaiden osalta Tanssin talo käsittelee henkilötietoja asiakassuhteen synnyttämän oikeutetun edun perusteella.

Henkilötietoja käsitellään seuraaviin käyttötarkoituksiin:

  • Tanssin talon palveluiden tuottaminen, kehittäminen ja seuranta

  • asiakaspalvelupyyntöjen käsittely, asiakkaan tilaamien tuotteiden ja palvelujen toimittaminen sekä asiakassuhteen hoitaminen

  • Asiakassuhdeviestinnän ja markkinoinnin toteuttaminen sekä kontaktihistorian hallinta.

  • Asiakaspalautteen käsittely ja siihen vastaaminen

  • Hyvityspyyntöjen ja korvausvaatimusten käsittely, vastaaminen ja maksaminen

  • Asiakaskannan analysointi ja luokittelu.

  • Sähköisten palvelukanavien (kuten verkko- ja mobiilipalvelut) seuranta ja tilastointi palvelujen kehittämiseksi, markkinointitarkoituksiin ja asioinnin helpottamiseksi.

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ JA SÄILYTYSAIKA

Asiakkaasta voidaan tallentaa seuraavia tietoja asiakaspalvelutilanteesta riippuen:

• nimi
• syntymäaika
• kieli
• osoite
• puhelinnumero(t)
• sähköpostiosoite
• rekisteröidyn työnantajaa sekä asemaa tai tehtävää yhteisössä koskevat tiedot, kun rekisteröity edustaa yhteisöä
• palvelu-, myynti-, maksu- ja tapahtumatiedot
• palveluiden käyttötiedot eri asiointikanavissa, kuten internet- ja mobiilipalveluissa, sisältäen mm. loki- ja palvelutapahtumatiedot sekä asiakkuuden analysointi ja ryhmittelytiedot
• suoramarkkinoinnin suostumukset ja kiellot
• suoramarkkinoinnin ja asiakasviestinnän toteutukseen liittyvät tiedot
• tiedon käsittelyyn liittyvät tiedot, kuten lokitiedot
• asiakaspalautteeseen ja siihen vastaamiseen liittyvät tiedot

Säilytämme asiakkaan tietoja, kunnes peruste tietojen säilymiselle päättyy kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

5. ASIAKASPALVELUREKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään ensisijaisesti asiakkaalta itseltään tilauksen ja rekisteröitymisen yhteydessä, palveluiden oston ja käytön yhteydessä, asiakaspalvelutapahtumien yhteydessä sekä muutoin suoraan asiakkaalta. Tietoja päivitetään myös julkisista tietolähteistä.

6. HENKILÖTIETOJEN SUOJAUKSEN PERIAATTEET JA KÄSITTELYN TURVALLISUUS

Rekisteri ei sisällä manuaalista aineistoa.

Kerättyjä tietoja säilytetään tietojärjestelmissä, jotka on suojattu mm. palomuurein, salaustekniikoin sekä rajoitetun kulunvalvonnan ja käyttöoikeuksien avulla. Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään ja joita koskee vaitiolovelvollisuus. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N JA ETA:N ULKOPUOLELLE

Lähtökohtaisesti emme luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille. Voimme luovuttaa henkilötietoja tapahtumajärjestäjille niistä henkilöistä, jotka ovat hankkineet lippuja kyseisen tapahtumanjärjestäjän tapahtumiin.

Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle esimerkiksi palvelujen ja viestinnän teknisen toteuttamisen sitä edellyttäessä. Jos tietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla.

8. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyillä henkilöillä on tietosuojalainsäädännön takaamat oikeudet.

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja. Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa ja nähdä itseään koskevat tiedot ja pyynnöstä oikeus saada tiedot kirjallisesti tai sähköisessä muodossa.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tai epätarkan tiedon korjaamista. Lisäksi rekisteröidyllä on voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukainen oikeus vaatia tietojensa poistamista. Poistamme, korjaamme ja täydennämme myös oma-aloitteisesti havaitsemamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon.

Rekisteröidyllä on voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti oikeus vaatia tietojensa siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle.

Lisäksi rekisteröidyllä on tietosuojalainsäädännön määrittämien edellytysten mukaisesti oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Tilanteessa, jossa virheelliseksi epäiltyä henkilötietoa ei voida korjata tai poistaa taikka poistopyynnöstä on epäselvyyttä, rajoitamme tietoihin pääsyä.

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käyttöä tietynlaiseen käsittelyyn. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramarkkinointia varten.

Rekisteröityjen oikeuksia koskevat pyynnöt tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai kirjallisesti tai sähköisesti ja osoitetaan tämän tietosuojaliitteessä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilöllisyys tarkistetaan ennen tietojen antamista. Tarkastuspyyntöön vastataan kohtuullisessa ajassa ja mahdollisuuksien mukaan kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä ja henkilöllisyyden tarkistamisesta lukien.

Jos rekisteröidyn pyyntöön ei voida suostua, ilmoitamme kieltäytymisestä rekisteröidylle kirjallisesti. Voimme kieltäytyä pyynnöstä kuten tietojen poistamisesta lakisääteisen velvoitteen tai lakisääteisen oikeuden takia.

Sähköistä suoramarkkinointia koskevan suostumuksen voi peruuttaa tai antaa suoramarkkinointia koskevan kiellon olemalla yhteydessä yhteyshenkilöömme. Lisäksi rekisteröity voi poistua sähköpostituslistaltamme koska tahansa klikkaamalla sähköpostissa olevaa linkkiä.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle (www.tietosuoja.fi), mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty voimassa olevan lainsääsäädännön vastaisesti.

9. TIETOSUOJASELOSTEEN PÄIVITTYMINEN

Kehittäessämme palveluitamme ja lainsäädännön muuttuessa myös tämä tietosuojaseloste saattaa joiltain osin muuttua. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteeseen säännöllisin väliajoin.

Tilaa uutiskirje

Liity Tanssin talon ystävien joukkoon